יבמות ב': דרשת אחותך בת אביך

יבמות ג': שש עריות חמורות דא''א לינשא לאחים שאין צרה אלא מאח

יבמות ד'· לא תלבש שעטנז גדילים תעשה לך

יבמות ז'· דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד

יבמות ח': צרה תוכיח דבמקום מצוה אסירא ושלא במקום מצוה שריא

יבמות ח': ולקחה כל היכא דאיכא תרי לקוחין דאי בעי נסיב האי

יבמות י': מי איכא מידי דמעיקרא אי בעי האי חליץ ואי בעי האי חליץ

יבמות י''ג: אשת המת החוצה

יבמות י''ג: לימא קרא לא תגודדו מאי תתגודדו

יבמות י''ז: ישבו אחים יחדו אחים מאב ובעולם אחד

יבמות כ'· אלמנה מן האירוסין ליבום

יבמות כ''ב. אחוה אחוה מבני יעקב

יבמות כ''ב: כי אם לשארו, לא יטמא בעל

יבמות כ''ד. חלוצה מדרבנן הוא וקרא דואשה אסמכתא

יבמות ל''ה: החולץ למעוברת והפילה

יבמות מ"ד. וקראו לו זקני עירו ודברו אליו

יבמות מ''ו: גר צריך ג' משפט כתיב ביה

יבמות מ''ו: גר צריך ג' משפט כתיב ביה, בזה''ז דליכא סמוכים

יבמות מ''ז: עמך עמי גר קטן שֶׁמּחה. חליצת מומר

יבמות מ''ט. איזהו ממזר