סגור X    הדפס      הורד קובץ 


יבמות ל''ה: החולץ למעוברת והפילה

איתמר החולץ למעוברת והפילה ר' יוחנן אמר אינה צריכה חליצה מן האחין חליצת מעוברת שמה חליצה וביאת מעוברת שמה ביאה ור"ל אמר צריכה חליצה מן האחין חליצת מעוברת לא שמה חליצה וביאת מעוברת לא שמה ביאה במאי קמפלגי איבעית אימא קרא ואיבעית אימא סברא איבעית אימא סברא רבי יוחנן סבר אם יבא אליהו ויאמר דהא דאיעברא מפולי מפלה מי לאו בת חליצה ויבום היא השתא נמי תגלי מילתא למפרע ור"ל אמר תגלי מילתא למפרע לא אמרינן ואיבעית אימא קרא רבי יוחנן סבר (דברים כ"ה ה') ובן אין לו אמר רחמנא והא לית ליה ור"ל סבר ובן אין לו עיין עליו.
לבאר את דרשת אין לו עיין עליו, לבאר דברי התוס' שממזר כבן לעניין לא תהיה אשת המת החוצה ולא לעניין שולד לא יפטור עד שיולד, לבאר מחלוקת ר"י ור"ל אי אמרינן תגלי למפרע.