סנהדרין ב' · לא כהטייתך לטובה הטייתך לרעה

סנהדרין ב': נאמר אלקים לשון שררה

סנהדרין ג · משפט אחד יהיה לכם

סנהדרין ג': בדורשין תחילות קמיפלגי

סנהדרין ג': לנטת עשה לך בית דין נוטה

סנהדרין ג': אשר ירשיען אלהים תרי

סנהדרין ד' · טעמא דבית שמאי ארבע למצוה ושתים לעכב

סנהדרין ד'· ר"ע א' על כל נפשת מת שתי נפשות ושיעור אחד

סנהדרין ז': ובמקום שיש תלמידי חכמים כאילו נטעו אצל מזבח

סנהדרין ז': ואצוה את שפטיכם וכו' כנגד מקל ורצועה תהא זריז

סנהדרין ז': קרי ביה נמי שמע בין אחיכם

סנהדרין י'· ושפטום שנים ולר' ישמעאל מלקות במקום מיתה

סנהדרין י"ד · ורבי יהודה מזקני זקניך נפקא

סנהדרין י"ד: (ט"ו·) הקדשות דמשלמי בהו שיתא ליבעו שיתא

סנהדרין ט"ו· סברא הוא מה לי עיולי מה לי אפוקי

סנהדרין ט"ו: אלא אמר חזקיה וכו' מות יומת המכה רצח הוא

סנהדרין ט"ו: עיר הנדחת מעשרה ועד מאה, ממאה ועד רובו של שבט.

סנהדרין ט''ז. אתיא הזדה הזדה, גמר דבר דבר

סנהדרין ט"ז: אחת, אחת ולא שלש

סנהדרין י"ח· הן נכסין והוא נגלה דר"מ רי"א ומן המקדש לא יצא

סנהדרין כ"ו· הלב יודע אם לעקל אם לעקלקלות

סנהדרין כ"ז· עד זומם מיכן ולהבא הוא נפסל חידוש הוא

סנהדרין כ"ז: לא יומתו אבות על בנים בעדות בנים

סנהדרין כ"ט· לא תחמל במסית

סנהדרין ל''א: כופין אותו ודן בעירו

סנהדרין ל"ב: צדק צדק האם לדין מרומה או לפשרה

סנהדרין ל"ג: נקי אל תהרג צדיק אל תהרג

סנהדרין ל"ד: דיני נפשות ביום, קח את כל ראשי העם

סנהדרין ל"ו· לא תענה על רב

סנהדרין ל"ו: משפט אביונך אי אתה מטה אבל אתה מטה משפט שור הנסקל

סנהדרין מ'· מחלוקת רש"י ור"ח באופן דרשת שבע חקירות

סנהדרין מ"א· סנהדרי ישבה בחנות שלא דנו דיני נפשות

סנהדרין מ"ב: בית הסקילה חוץ לבית דין שנאמר הוצא את המקלל

סנהדרין מ"ב: ולילף (הוצאת מקלל) משחוטי חוץ

סנהדרין מ''ד. ישראל שחטא ישראל הוא

סנהדרין נ"ו: ויצו אלו הדינין

סנהדרין ע''א. בן סורר לא היה ולא עתיד להיות

סנהדרין ע"ד· (פסחים כ"ה:, יומא פ"ב·) סברא הוא, מי יימר דדמא דידך סומק טפי

סנהדרין ע"ה: אתיא הנה הנה אתיא זמה זמה

סנהדרין ע"ה: מה היא לא חלקת בה בין אמה לאם אמה אף הוא נמי

סנהדרין ע"ו: אותו ואתהן ואת אחת מהן

סנהדרין ע"ו: שהברזל ממית בכל שהוא

סנהדרין ע"ח. (ב"ק י':) ביאור המחלוקת אם לדרוש כל הנפש או כל דהו נפש