סגור X    הדפס      הורד קובץ 


סנהדרין ל''א: כופין אותו ודן בעירו

איתמר נמי אמר רב ספרא (אמר רבי יוחנן) שנים שנתעצמו בדין אחד אומר נדון כאן ואחד אומר נלך למקום הוועד כופין אותו ודן בעירו וכו' אמר אמימר הילכתא כופין אותו וילך למקום הוועד אמר ליה רב אשי לאמימר והא אמר רבי אלעזר כופין אותו ודן בעירו הני מילי היכא דקאמר ליה לוה למלוה אבל מלוה עבד לוה לאיש מלוה.