סגור X    הדפס      הורד קובץ 


יבמות ח': צרה תוכיח דבמקום מצוה אסירא ושלא במקום מצוה שריא

א"ל רמי בר חמא לרבא אימא ערוה גופיה שלא במקום מצוה תישתרי ולאו קל וחומר הוא במקום מצוה אסירא שלא במקום מצוה שריא אמר ליה צרה תוכיח דבמקום מצוה אסירא ושלא במקום מצוה שריא.
ורש"י, אימא ערוה גופה שלא במקום מצוה תשתרי, מדכתיב עליה דקאי נמי אאחות אשה. (עליה מלמד ש"לצרור" המרבה צרת ערוה אינו מדבר אלא במקום מצוה. הקושיה שהלימוד יעלה גם על עיקר איסור אחות אשה שאינו אלא במקום מצוה).