סגור X    הדפס      הורד קובץ 


יבמות כ''ב: כי אם לשארו, לא יטמא בעל

ואחיו הוא לכל דבר למאי הלכתא ליורשו וליטמא לו פשיטא אחיו הוא סד"א הואיל וכתיב (ויקרא כ"א) כי אם לשארו הקרוב אליו ואמר מר שארו זו אשתו וכתיב (ויקרא כ"א) לא יטמא בעל בעמיו להחלו יש בעל שמטמא ויש בעל שאין מטמא הא כיצד מטמא הוא לאשתו כשרה ואין מטמא לאשתו פסולה ה"נ מטמא הוא לאח כשר ואין מטמא לאח פסול קמ"ל ואימא ה"נ התם לאפוקי קיימא הכא אחיו הוא.