סגור X    הדפס      הורד קובץ 


יבמות מ''ו: גר צריך ג' משפט כתיב ביה, בזה''ז דליכא סמוכים

אמר רבה עובדא הוה בי רבי חייא בר רבי ורב יוסף מתני רבי אושעיא בר רבי ורב ספרא מתני ר' אושעיא בר' חייא דאתא לקמיה גר שמל ולא טבל א''ל שהי כאן עד למחר ונטבלינך ש''מ תלת ש''מ גר צריך שלשה (תוספות, מהא דרב ספרא הוצרך להזכיר את ר' אושעיא בר' חייא) וש''מ אינו גר עד שימול ויטבול וש''מ אין מטבילין גר בלילה ונימא ש''מ נמי בעינן מומחין דלמא דאיקלעו אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן גר צריך ג' משפט כתיב ביה
כ' הרמב''ן, שמעת מינה נמי דבעינן מומחין דילמא דאיקלעו. וקשיא לן כיון דגר דצריך שלשה משום משפט דכתיב ביה ליבעי נמי מומחין וכו' ואיכא למימר מדאורייתא הכי נמי אלא אנן שליחותייהו קא עבדינן מידי דהוה אגיטי דמעשינן ואקדושי דדיינינן בהו משום שליחותייהו כדאיתא בפ' המגרש (גיטין פ''ח:), (נראה שמכאן ועד ואי קשיא הוא גיליון) ולא דאיק דשליחותא דהדיוטות משום תקנתא דרבנן וגבי קדושין וגיטין כל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש, אבל גבי גר היכי מנסבינן ליה בת ישראל, ואפשר דגר צריך שלשה גמרא ומשפט כתיב ביה אסמכתא וכי גמירי שלשה גמירי מומחין לא גמירי, ואי קשיא למאי דאמרינן דבעינן מומחין בזמן הזה דליכא מומחין בעונות היכי מקבלינן גרים, איכא למימר נפקא לן הא מהיכא דנפקא לן הרצאת דמים דגרסינן בכריתות בפ' ד' מחוסרי כפרה (ט'.) אלא מעתה האידנא דליכא קרבן לא נקבל גרים, אמר רב אחא בר יעקב וכי יגור אתכם גר או אשר בתוככם לדורותיכם כתיב, (והוא כרבינו נתנאל בתוס' קידושין ס''ב:) ואפשר דמן התורה אפילו הדיוטות דנין בשליחותייהו דמומחין.