סגור X    הדפס      הורד קובץ 


יבמות י''ג: אשת המת החוצה

אמר רבי שמעון בן פזי מאי טעמא דבית שמאי (שצרת ערוה מתיבמת) דכתיב (דברים כ"ה) לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר (החיצונה שהיא נכרית ליבם) חוצה מכלל דאיכא פנימית (בהדה קרובה ליבם) ואמר רחמנא לא תהיה ובית הלל מיבעי להו וכו' שאין קידושין תופסים ביבמה וכו' ובית שמאי וכו' מלאיש זר נפקא ובית הלל נמי תיפוק להו מלאיש זר אין הכי נמי חוצה למה לי לרבות הארוסה (רש"י, וחוצה משמע חיצונה שלא נתקרבה עדיין לביאה) ואידך מחוצה החוצה ואידך חוצה החוצה לא משמע להו.