סגור X    הדפס      הורד קובץ 


יבמות כ'· אלמנה מן האירוסין ליבום

איסור קדושה אלמנה לכהן גדול וכו' אלא מן האירוסין לא תעשה גרידא הוא יבא עשה וידחה לא תעשה אמר רב גידל אמר רב אמר קרא (דברים כ"ה) ועלתה יבמתו השערה שאין ת"ל יבמתו מה תלמוד לומר יבמתו יש לך יבמה אחת שעולה לחליצה ואינה עולה לייבום ואיזו זו חייבי לאוין ואימא חייבי כריתות (נמי, רש"י וריטב"א בשם גרסת הספרים) אמר קרא (דברים כ"ה) אם לא יחפוץ האיש לקחת הא חפץ מייבם.