סגור X    הדפס      הורד קובץ 


יבמות מ''ט. איזהו ממזר

מ"ט דרבי עקיבא דכתיב (דברים כ"ג) לא יקח איש את אשת אביו ולא יגלה כנף אביו כנף שראה אביו לא יגלה וסבר לה כר' יהודה דאמר באנוסת אביו הכתוב מדבר דהויא לה חייבי לאוין וסמיך ליה (דברים כ"ג) לא יבא ממזר בקהל ה' אלמא מהני הוי ממזר וכו' ושמעון התימני סבר לה כרבנן דאמרי בשומרת יבם של אביו הכתוב מדבר דהויא לה חייבי כריתות וכו' ורבי יהושע וכו' מלא יקח עד לא יגלה הוי ממזר טפי לא הוי ממזר אמר אביי הכל מודים בבא על הנדה וכו' שאין הולד ממזר דהא תפסי בה קידושין שנאמר (ויקרא ט"ו) ותהי נדתה עליו אפי' בשעת נדתה תפסי בה קידושין.