סגור X    הדפס      הורד קובץ 


יבמות י''ג: לימא קרא לא תגודדו מאי תתגודדו

אמר ליה ר"ל לר' יוחנן איקרי כאן (דברים י"ד א') לא תתגודדו לא תעשו אגודות אגודות האי לא תתגודדו מיבעי ליה לגופיה דאמר רחמנא לא תעשו חבורה על מת א"כ לימא קרא לא תגודדו מאי תתגודדו שמע מינה להכי הוא דאתא ואימא כוליה להכי הוא דאתא אם כן לימא קרא לא תגודו מאי לא תתגודדו שמע מינה תרתי.