סגור X    הדפס      הורד קובץ 


כריתות י''ז: חתיכה משתי חתיכות באשם תלוי

(לעיל מתני'. ספק אכל חלב ספק לא אכל וכו' מביא אשם תלוי) אמר רב יהודה אמר רב היו לפניו שתי חתיכות אחת של שומן ואחת של חלב אכל אחת מהן ואינו יודע איזו מהן אכל חייב חתיכה אחת וכו' פטור אמר רבה מאי טעמא דרב דאמר קרא (ויקרא ד') ועשה אחת מכל מצות ה' בשגגה עד שישגוג בשתי מצות מצוות קרינן איתיביה אביי רבי אליעזר אומר כוי חייבין עליו אשם תלוי אמר לו ר' אליעזר סבר יש אם למסורת מצות כתיב וכו' א''ר זירא מ''ט דרב קסבר שתי חתיכות אפשר לברר איסורו חתיכה אחת אי אפשר לברר איסורו וכו' אמר רב נחמן מאי טעמא דרב קסבר שתי חתיכות איקבע איסורא חתיכה אחת לא קבעה איסורא.