סגור X    הדפס      הורד קובץ 


פסחים קט''ז. מתחיל בגנות (בעניני מצות והגדת לבנך)

ולפי דעתו של בן אביו מלמדו מתחיל בגנות ומסיים בשבח ודורש מארמי אובד אבי.
מאי בגנות רב אמר מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו ושמואל אמר עבדים היינו.
כתב הרי"ף והאידנא עבידנא כתרוויהו. משמע מהרי"ף שלרב אין צריך לומר עבדים היינו.