סגור X    הדפס      הורד קובץ 


ברכות י''ג. במחלוקת רבי וחכמים אם קריאת שמע בכל לשון

ת"ר קריאת שמע ככתבה (בלשון הקדש) דברי רבי וחכ"א בכל לשון מ"ט דרבי אמר קרא והיו בהוייתן יהו ורבנן מ"ט א"ק שמע בכל לשון שאתה שומע ולרבי נמי הכתיב שמע ההוא מיבעי ליה השמע לאזנך מה שאתה מוציא מפיך ורבנן ס"ל כמ"ד לא השמיע לאזנו יצא ולרבנן נמי הכתיב והיו ההוא מיבעי ליה שלא יקרא למפרע ורבי שלא יקרא למפרע מנ"ל נפקא ליה מדברים הדברים (דהוה ליה למכתב והיו דברים האלה למדרש שיקרא הדברים כסדרן ולא למפרע כגון ובשעריך ביתך מזוזות) ורבנן דברים הדברים לא דרשי.