סגור X    הדפס      הורד קובץ 


ב''ק מ''ו: סברא הוא דכאיב ליה כאיבא אזיל לבי אסיא

א"ר שמואל בר נחמני מניין להמוציא מחבירו עליו הראיה שנאמר (שמות כ"ד ( מי בעל דברים יגש אליהם יגיש ראיה אליהם מתקיף לה רב אשי הא למה לי קרא סברא הוא דכאיב ליה כאיבא אזיל לבי אסיא אלא קרא לכדר"נ אמר רבה בר אבוה דאמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה מניין שאין נזקקין אלא לתובע תחלה שנאמר מי בעל דברים יגש אליהם יגיש דבריו אליהם.