סגור X    הדפס      הורד קובץ 


בבא קמא מ''ו: שיטת סומכוס לתוס' שהמוציא מחבירו עליו הראיה כשאין ספק בלא טענותיהם

א''ר שמואל בר נחמני מניין להמוציא מחבירו עליו הראיה שנאמר מי בעל דברים יגש אליהם יגיש ראיה אליהם מתקיף לה רב אשי הא למה לי קרא סברא הוא דכאיב ליה כאיבא אזיל לבי אסיא אלא קרא לכדר''נ אמר רבה בר אבוה דאמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה מניין שאין נזקקין אלא לתובע תחלה שנאמר מי בעל דברים יגש אליהם יגיש דבריו אליהם.
תוס' ב''ק ל''ה: ד''ה זאת. דוקא בכי האי גונא (שור שהיה רודף אחר שור אחר והוזק) פליג סומכוס שראוי להסתפק בדבר וההיא דמחליף פרה בחמור והמוכר שפחתו וילדה בכל הנך בלא טענותם ראוי להסתפק לבי''ד אבל במקום שהספק בא בלא טענותיהם לא פליג סומכוס שהרי וכו'.