סגור X    הדפס      הורד קובץ 


קידושין ע''ג. רש''י והרמב''ם האם יש בלאו אזהרה לאיסור על ספק

(מ"ט דר' יוסי חמשה קהלי כתיבי) וכו' וחד למישרי ממזר בשתוקי וחד למישרי שתוקי בישראל וכו' ורבי יהודה וכו' ואיבעית אימא ה"נ תרי קהלי נינהו ממזר בשתוקי ושתוקי בישראל מחד קהל נפקא לא יבא ממזר בקהל ה' ממזר ודאי הוא דלא יבא הא ממזר ספק יבא בקהל ודאי הוא דלא יבא הא בקהל ספק יבא וכו'