סגור X    הדפס      הורד קובץ 


קידושין ע''ב: ספיקא דאורייתא לקולא. ממזר ודאי אמרה תורה

ת''ר גר נושא ממזרת דברי ר' יוסי ר' יהודה אומר גר לא ישא ממזרת וכו' מ''ט דרבי יוסי חמשה קהלי כתיבי [דף ע''ג:] חד לכהנים וחד ללוים וחד לישראלים וחד למישרי ממזר בשתוקי וחד למישרי שתוקי בישראל קהל גרים לא איקרי קהל ורבי יהודה כהנים ולוים מחד קהל נפקי אייתר ליה לקהל גרים ואיבעית אימא ה''נ תרי קהלי נינהו ממזר בשתוקי ושתוקי בישראל מחד קהל נפקא (דברים כ''ג) לא יבא ממזר בקהל ה' ממזר ודאי הוא דלא יבא הא ממזר ספק יבא בקהל ודאי הוא דלא יבא הא בקהל ספק יבא.