סגור X    הדפס      הורד קובץ 


יומא כ"ט. אף מליקת העוף בלילה תשרף

תני אבוה דרבי אבין לא זו בלבד אמרו אלא אף מליקת העוף וקמיצת מנחה בלילה תשרף.
ורש"י, דגמרי להו משחיטה, דמליקת העוף וקמיצת מנחה במקום שחיטת הזבחים הם.