סגור X    הדפס      הורד קובץ 


בבא בתרא קע"ד. קידושין י"ג: נכסוהי דאיניש ערבין ביה

ב"ב, ההוא דיינא דאחתיה למלוה לנכסי [דלוה] מקמי דלתבעיה ללוה סלקיה וכו' קסבר נכסיה דבר איניש אינון מערבין יתיה וכו' וקי"ל לא יתבע ערב תחלה וכו' א"ר פפא פריעת בע"ח מצוה ויתמי לאו בני מיעבד מצוה נינהו.
קידושין. אמר רב פפא הילכתא מלוה על פה גובה מן היורשין ואינו גובה מן הלקוחות גובה מן היורשין שיעבודא דאורייתא ואינו גובה מן הלקוחות דלית ליה קלא.