סגור X    הדפס      הורד קובץ 


יומא י''ז: האם כהן גדול נוטל מחצה או קצת פחות

כיצד (כהן גדול) נוטל חלק בראש אומר חטאת זו אני אוכל וכו' ונוטל חלה משתי חלות ארבע או חמש ממעשה לחם הפנים רבי אומר לעולם חמש שנאמר והיתה לאהרן ולבניו מחצה לאהרן ומחצה וכו' אמר אביי רישא (חלה משתי חלות) ומציעתא רבנן (דלא שקיל פלגא אלא בציר מפלגא) ומודו רבנן בפרוסה דלאו אורח ארעא למיתבה לכהן גדול