סגור X    הדפס      הורד קובץ 


ערכין ב'. יורש סומך או אינו סומך

יורש סומך יורש מימר ר' יהודה אומר יורש אינו סומך יורש אינו מימר מאי טעמא דרבי יהודה קרבנו ולא קרבן אביו ויליף תחלת הקדש מסוף הקדש וכו' ורבנן המר ימיר לרבות את היורש וילפינן סוף הקדש מתחלת הקדש וכו' ורבנן האי קרבנו מאי עבדי ליה מיבעי ליה קרבנו ולא קרבן עובד כוכבים קרבנו ולא קרבן חבירו קרבנו לרבות כל בעלי חוברין לסמיכה ורבי יהודה לרבות כל בעלי חוברין לסמיכה לית ליה וכו' מה סופינו לרבות את האשה ת"ל ואם המר ימיר ורבנן מואם ור' יהודה ואם לא דריש.