סגור X    הדפס      הורד קובץ 


שבועות ל''ז. דרשת בפתע פתאום בנזיר שנטמא

לא אם אמרת בנזיר טמא שכן לוקה תאמר בשבועת הפקדון שאינו לוקה.
איתא בספרי במדבר פיס' כ"ח בפרשת נזיר הובא עיקרו בתוס' ד"ה מאי, בפתע, להביא את האונס וכו' פתאום להביא את השוגג והדין נותן ומה אם במקום שלא חייב את המזיד חייב את השוגג כאן שחייב את המזיד אינו דין שנחייב את השוגג ומנין שחייב את המזיד אמרת ק"ו ומה שבועת הפקדון שלא חייב את השוגג (פירוש שגגתה גרידא) חייב את המזיד כאן שחייב את השוגג אינו דין שנחייב את המזיד לא אם אמרת בשבועת הפקדון שאינו לוקה תאמר כאן שלוקה הואיל ולוקה לא יביא קרבן ת"ל וכפר עליו מאשר חטא על הנפש דברי ר' יאשיה ר' יונתן אומר בפתע זה שוגג פתאום זה אונס.