סגור X    הדפס      הורד קובץ 


עבודה זרה ע''ה: הלוקח כלי תשמיש מן הגוים

מתני'. הלוקח כלי תשמיש מן העובדי כוכבים את שדרכו להטביל יטביל (דבעי נמי טבילה) להגעיל יגעיל (דבעי נמי טבילה) ללבן באור ילבן באור . גמ'. תנא וכולן צריכין טבילה בארבעים סאה מנהני מילי אמר רבא דאמר קרא כל דבר אשר יבא באש תעבירו באש וטהר הוסיף לך הכתוב טהרה אחרת וכו' אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אפי' כלים חדשים במשמע דהא ישנים וליבנן כחדשים דמו ואפילו הכי בעי טבילה וכו' מתקיף לה רב ששת אי הכי אפי' זוזא דסרבלא נמי א"ל כלי סעודה אמורין בפרשה.