סגור X    הדפס      הורד קובץ 


בבא מציעא ה'. דרשות עדים במקצת

(לעיל ג'.) תני רבי חייא מנה לי בידך והלה אומר אין לך בידי כלום והעדים מעידים אותו שיש לו חמשים זוז נותן לו חמשים זוז וישבע על השאר שלא תהא הודאת פיו גדולה מהעדאת עדים מקל וחומר.
דתני אבוה דרבי אפטוריקי וכו' מנה לי בידך והלה אומר אין לך בידי כלום והעדים מעידים אותו שיש בידו חמשים זוז יכול ישבע על השאר תלמוד לומר על כל אבידה אשר יאמר כי הוא זה וכו' ר' חייא וכו' ההוא למודה מקצת הטענה ואבוה דרבי אפטוריקי אמר לך כתיב הוא וכתיב זה חד למודה מקצת הטענה וחד להעדאת עדים דפטור ואידך חד למודה מקצת הטענה וחד למודה ממין הטענה ואידך מודה ממין הטענה לית ליה.