סגור X    הדפס      הורד קובץ 


עבודה זרה נ''ד: והיית, כל שאתה מהיה

רבי ישמעאל ב"ר יוסי ורבנן חד אמר חליפין אסורין חליפי חליפין מותרין וחד אמר אפילו חליפי חליפין נמי אסורין מ"ט דמ"ד חליפי חליפין אסורין אמר קרא והיית חרם כמוהו כל שאתה מהיה ממנו הרי הוא כמוהו ואידך אמר קרא הוא הוא ולא חליפי חליפין וכו' ואידך קסבר שני כתובין הבאין כאחד מלמדין ואיצטריך הוא למעוטינהו (לערלה וכלאי הכרם).