סגור X    הדפס      הורד קובץ 


עבודה זרה מ''ה: אילן שנטעו ולבסוף עבדו

ואף רבי יוסי בר' יהודה סבר אילן שנטעו ולבסוף עבדו אסור וכו' מתוך שנאמר אלהיהם על ההרים ולא ההרים אלהיהם וכו' שומע אני תחת כל עץ רענן אלהיהם ולא רענן אלהיהם ת"ל ואשריהם תשרפון באש אלא תחת כל עץ רענן ל"ל ההוא לכדר"ע וכו' דע שיש שם עבודת כוכבים ורבנן ואשריהם תשרפון באש מיבעי ליה לאילן שנטעו מתחילה לכך ור' יוסי בר' יהודה נמי מיבעי ליה להכי אלא אילן שנטעו ולבסוף עבדו נפקא ליה מואשריהם תגדעון איזהו עץ שגידועו אסור ועיקרו מותר.