סגור X    הדפס      הורד קובץ 


שבועות כ"א: היכן מצינו באוכל כל שהוא שהוא חייב

(שבועה שלא אוכל ואכל כל שהוא חייב דברי רבי עקיבא אמרו לו לר"ע היכן מצינו באוכל כל שהוא שהוא חייב שזה חייב אמר להם ר' עקיבא וכי היכן מצינו במדבר ומביא קרבן שזה מדבר ומביא קרבן) ולא והרי נמלה בריה שאני וכו' והרי מפרש מפרש נמי כבריה דמי והרי עפר אלא תיפשוט דבעי רבא שבועה שלא אוכל ואכל עפר בכמה תפשוט עד דאיכא כזית כי קאמרינן במידי דבר אכילה קאמרינן.
ורש"י, מפרש נמי כבריה דמי, מפרש דשבועה כבריה בשאר איסורין דמי בריה טעמא מאי משום דחשיבא מפרש נמי איהו אחשבה דאסריה עליה.