סגור X    הדפס      הורד קובץ 


סוטה ל''ג. מניין שחליצה נאמרה בלשון הקדש

ואלו נאמרין בלשון הקודש מקרא בכורים וחליצה וכו' חליצה כיצד וענתה ואמרה ולהלן הוא אומר וענו הלוים ואמרו מה ענייה האמורה להלן בלשון הקדש אף כאן בלשון הקדש ר' יהודה אומר וענתה ואמרה ככה עד שתאמר בלשון הזה.
ורבנן האי ככה מאי עבדי ליה מיבעי להו לדבר שהוא מעשה מעכב ור' יהודה מכה ככה ורבנן כה ככה לא משמע להו ורבי יהודה האי וענתה ואמרה מאי עביד ליה מיבעי ליה לאגמורי ללוים דבלשון הקודש ולילף קול ממשה ענייה ענייה גמיר קול קול לא גמיר תניא נמי הכי רבי יהודה אומר כל מקום שנאמר כה ככה ענייה ואמירה אינו אלא לשון הקודש כה כה תברכו ככה דחליצה ענייה ואמירה דלוים.