סגור X    הדפס      הורד קובץ 


כתובות מ''ו. מוציא שם רע שאומר בואו והעידוני

לא אמר לעדים בואו והעידוני וכו' אינו לוקה וכו' הא אמר להו אף על גב דלא אגרינהו לאפוקי מדר' יהודה דתניא רבי יהודה אומר אינו חייב עד שישכור עדים מ"ט דר' יהודה אמר ר' אבהו אתיא שימה שימה כתיב הכא ושם לה עלילות דברים וכתיב התם לא תשימון עליו נשך מה להלן ממון אף כאן ממון.