סגור X    הדפס      הורד קובץ 


תרומות פ''ד ה''ג מחלוקת ב''ש וב''ה בעין יפה בתרומה

מתני', שיעור תרומה עין יפה אחד מארבעים בית שמאי אומרים אחד משלשים והבינונית אחד מחמשים והרעה אחד מששים.
גמ', (גרסת ר"ש וילקוט יחזקאל) כתיב (יחזקאל מ"ה) ששית האיפה מחומר החיטים וששיתם את האיפה מחומר השעורים יכול תורם חיטים א' משישים ושעורים אחד משלשים ר"ש, "ששיתם משמע שתי ששיות". אולי כמו ששיתַיִם. ובערבית, שתי ששיות – סיתֵין) ת"ל (שם) וכל תרומת שיהיו כל התרומות שוות שמואל אמר תן ששית על ששיתם (צרף סאה ומתוכה ששית עם סאה ומתוכה שתי ששיות ויהיו סאתים ומתוכן ג' ששיות) ונמצא תורם אחד מארבעים בינונית אחד מחמשים א"ר לוי כתיב (במדבר ל"א, בשלל מדין) וממחצית בני ישראל תקח אחד אחוז מן החמשים כל שאתה אוחז ממקום אחר הרי הוא כזה וכו' והרעה אחד מששים דכתיב ששית האיפה מחומר החיטים בית שמאי אומרים משלשים וששיתם האיפה מחומר השעורים בינונית מארבעים מן הדא דשמואל והרעה מחמשים מן הדא דר' לוי.