סגור X    הדפס      הורד קובץ 


כתובות פ''ה: מוכר שטר חוב ומחלו. שיעבודא דאורייתא

אמר שמואל המוכר שטר חוב לחבירו וחזר ומחלו מחול ואפילו יורש מוחל וכו' קריבתיה דרב נחמן זבינתה לכתובתה בטובת הנאה איגרשה ושכיבה אתו קא תבעי לה לברתה וכו' תיזיל ותיחלה לכתובתה דאמה לגבי אבוה.
בבא בתרא קע''ה:, אמר עולא וכו' שעבודא דאורייתא.