סגור X    הדפס      הורד קובץ 


שבועות ל''ד: הוחזק כפרן, כח הטענה. מיגו

[ויתיב רב יהודה וקא מיבעיא ליה מנה מניתיך בפני פלוני ופלוני] ועדים רואין אותו מבחוץ מאי א"ל רב המנונא והלה מה טוען אי אמר לא היו דברים מעולם הוחזק כפרן (שהרי ראו אלו שמנה לו ואף על פי שאינן יודעין אם הלואה אם מתנה) אי אמר אין שקלי ודידי שקלי כי אתו עדים מאי הוי. ובשו"ע חו"מ סי' ע"ט ס"ד, הוחזק כפרן ואם יטעון אח"כ דרך מתנה נתנם לי או פרעון היו אינו נאמן אבל אם טען תחלה אמת שקבלתי ממך מנה אבל במתנה היו או בפרעון חובי נאמן כיון שאינו מכחיש העדים ונשבע היסת ונפטר.