סגור X    הדפס      הורד קובץ 


קידושין י': ומה שפחה כנענית שאין ביאתה מאכילתה בתרומה אפילו על ידי חופה

ומה שפחה כנענית שאין ביאתה מאכילתה בתרומה כספה מאכילתה בתרומה זו שביאתה מאכילתה בתרומה אינו דין שכספה מאכילתה בתרומה וכו' היכי דמי וכו' ואלא בביאה שעל ידי חופה וכסף שלא על ידי חופה הכא תרתי והכא חדא וכו' אמר רב נחמן בר יצחק וכו' והכי שלח ליה ומה שפחה כנענית שאין ביאתה מאכילתה בתרומה אפילו על ידי חופה כספה מאכילתה בלא חופה זו שביאתה מאכילתה בתרומה על ידי חופה אינו דין שכספה מאכילתה בתרומה בלא חופה.