סגור X    הדפס      הורד קובץ 


מכות ב': נאמר השתה למעלה והשתה למטה

(שור נגח, והמית איש, אם כפר יושת עליו) ונתן פדיון נפשו דמי ניזק רבי ישמעאל בנו של ריב"ב אומר דמי מזיק מאי לאו בהא קא מיפלגי דמר סבר כופרא ממונא ומר סבר כופרא כפרה אמר רב פפא לא דכולי עלמא כופרא כפרה והכא בהא קא מיפלגי מר סבר בדניזק שיימינן ומר סבר בדמזיק שיימינן מאי טעמייהו דרבנן (ריטב"א, דאילו טעמא דרבי ישמעאל טעמא תריצא הוא מדקאמר פדיון נפשו דמשמע נפשו של מזיק) נאמר השתה למטה (בנוגף אשה הרה כאשר ישית עליו בעל האשה) ונאמר השתה למעלה מה להלן בדניזק אף כאן בדניזק ורבי ישמעאל ונתן פדיון נפשו כתיב ורבנן אין פדיון נפשו כתיב מיהו כי שיימינן בדניזק שיימינן.