סגור X    הדפס      הורד קובץ 


מגילה כ': ברכת ספירת העומר ושופר בעמידה

כל הלילה כשר לקצירת העומר.
ובתוס' הרא"ש, כל הלילה כשר לקצירת העומר ולספירת העומר (כן היתה גרסתו). מהכא פסקינן מדמדמה ספירת העומר לקצירת העומר, דברכת ספירת העומר הויא מעומד דכתיב מהחל חרמש בקמה ודרשינן אל תקרי בקמה אלא בקומה אף ספירת העומר מעומד. (וכן ברא"ש פסחים פ"י ססי' מ"א, וכי מברכים (בספירת העומר) מברכים מעומד דת"ר בקמה תחל לספור אל תקרי בקמה אלא בקומה).