סגור X    הדפס      הורד קובץ 


חולין י''א. מנא הא דאמור זיל בתר רובא (מאוחר)

מנא הא מילתא דאמור רבנן זיל בתר רובא מנלן דכתיב אחרי רבים להטות רובא דאיתא קמן כגון ט' חנויות וסנהדרין לא קא מיבעיא לן כי קא מיבעיא לן רובא דליתיה קמן.