סגור X    הדפס      הורד קובץ 


חולין י''א. מנלן הא דאמור זיל בתר רובא

מנא הא מילתא דאמור רבנן זיל בתר רובא מנלן דכתיב אחרי רבים להטות רובא דאיתא קמן כגון ט' חנויות וסנהדרין לא קא מיבעיא לן כי קא מיבעיא לן רובא דליתיה קמן כגון קטן וקטנה מנלן א"ר אלעזר אתיא מרישא של עולה וכו' וניחוש שמא ניקב קרום של מוח אלא לאו משום דאמרינן זיל בתר רובא ממאי דילמא דפלי ליה ובדק לי וכו' אתיא משבירת עצם בפסח וכו' מאליה וכו' שחוט ואכול וליחוש שמא במקום נקב קא שחיט וכו' ודלמא היכא דאפשר אפשר היכא דלא אפשר לא אפשר.