סגור X    הדפס      הורד קובץ 


בבא מציעא פ''ח. ואכלו בשעריך לרבות חצר למעשרות או להצריך דרך שער

[אמר רבי ינאי אין הטבל מתחייב במעשר] עד שיראה פני הבית שנאמר בערתי הקדש מן הבית ורבי יוחנן אמר אפילו חצר קובעת שנאמר ואכלו בשעריך ושבעו ורבי יוחנן נמי הא כתיב מן הבית אמר לך חצר דומיא דבית מה בית המשתמר אף חצר המשתמרת ורבי ינאי נמי הכתיב בשעריך ההוא מיבעי ליה דמעייל ליה דרך שער לאפוקי דרך גגות וקרפיפות דלא