סגור X    הדפס      הורד קובץ 


סוטה ב': ועד אין בה ממעט קינוי או סתירה או שניהם

רבי יהושע אומר מקנא לה על פי שנים (ומשקה על פי שנים) מ"ט דרבי יהושע אמר קרא בה בה ולא בקינוי בה ולא בסתירה ורבי אליעזר (שאומר מקנא לה על פי שנים ומשקה על פי עד אחד או ע"פ עצמו) אומר בה ולא בקינוי ואימא בה ולא בסתירה סתירה איתקש לטומאה דכתיב וכו' קינוי נמי איתקש לטומאה דכתיב וכו' הא מיעט רחמנא בה ומה ראית מסתברא סתירה עדיפא (להשוות לטומאה) שכן אוסרתה כטומאה אדרבה קינוי עדיף שכן עיקר גרם לה וכו' אפ"ה סתירה עדיפא דאתחלתא דטומאה היא מתני' דלא כי האי תנא דתניא רבי יוסי ברבי יהודה אומר משום ר' אליעזר המקנא לאשתו מקנא ע"פ עד אחד או ע"פ עצמו ומשקה לה על פי שנים השיבו חכמים לדברי רבי יוסי ברבי יהודה אין לדבר סוף מ"ט דר' יוסי ברבי יהודה אמר קרא בה בה ולא בסתירה ואימא בה ולא בקינוי קינוי איתקש לטומאה דכתיב וקנא את אשתו והיא נטמאה סתירה נמי איתקש לטומאה דכתיב ונסתרה והיא נטמאה ההוא לכמה שיעור סתירה כדי טומאה הוא דאתא השיבו חכמים לדברי ר' יוסי בר' יהודה אין לדבר סוף מאי ניהו דזמנין דלא קני ואמר קנאי.