סגור X    הדפס      הורד קובץ 


כריתות י''ב: כדי אכילת פרס

וחכמים אומרים עד שישהא בכדי אכילת פרס מתחלה ועד סוף.
בתו"כ (מצורע פ"ה), והאוכל בבית יכבס אין לי אלא אוכל, שוכב מנין תלמוד לומר והשוכב בבית יכבס אין לי אלא אוכל ושוכב אוכל ולא שוכב שוכב ולא אוכל לא אוכל ולא שוכב מנין (במדרש הגדול, מנין לרבות יושב עומד) תלמוד לומר יכבס בגדיו ריבה אם סופינו לרבות את כל האוכל אף על פי שאינו שוכב מה תלמוד לומר האוכל והשוכב אלא ליתן שיעור לאוכל כדי שיאכל [ו]שוכב וכמה היא שיעור אכילה כדי אכילת פרס פת חיטים ולא פת שעורים מיסב ואוכלו בליפתן.
ועי' ר"ש על המשנה (נגעים י"ג ט') מיסב ואוכלן בליפתן. פירוש שוכב היינו מיסב. כיון שמביא על משנה סובר שאינה אסמכתא. ועי' אות ח'.