סגור X    הדפס      הורד קובץ 


כריתות ט'. מחטאתו אשר חטא לעשות שוגג כמזיד

הבא על השפחה ביאות הרבה מנלן דת"ר וכפר עליו הכהן באיל האשם על חטאתו אשר חטא מלמד שמביא קרבן אחד על עבירות הרבה (באיל האשם) ונסלח לו מחטאתו אשר חטא לעשות מזיד כשוגג והא קרא כי כתיב במזיד כתיב (רש"י, דכתיב [ויקרא י"ט] בקורת תהיה והיינו מלקות ואין מלקות אלא במזיד ועליה קאמר והביא את אשמו) אלא אימא לעשות שוגג כמזיד.
ורש"י, אלא אימא לעשות שוגג כמזיד, קא משמע לן ונסלח לו מחטאתו אשר חטא דלהכי כתיב חטא ארבע זימני תרי למילף קרבן אחד על עבירות הרבה ותרי לעשות שוגג כמזיד.