סגור X    הדפס      הורד קובץ 


שבועות ל''ב. לאחת לחייב על כל אחת חוץ לבי''ד

השביע עליהן חמשה פעמים כו' מנלן דאכפירה בב''ד הוא דמחייבי אחוץ לב''ד לא מחייבי אמר אביי אמר קרא (ויקרא ה') אם לא יגיד ונשא עונו לא אמרתי לך אלא במקום שאילו מגיד זה מתחייב זה ממון א''ל רב פפא לאביי אי הכי אימא שבועה גופא בב''ד אין ושלא בבית דין לא לא ס''ד דתניא (ויקרא ה') לאחת לחייב על כל אחת ואחת ואי ס''ד בב''ד מי מחייב על כל אחת ואחת והתנן השביע עליהן חמשה פעמים בפני ב''ד וכפרו אין חייבין אלא אחת אמר ר' שמעון מה טעם הואיל ואינם יכולין לחזור ולהודות אלא לאו שמע מינה שבועה חוץ לב''ד כפירה בב''ד.