סגור X    הדפס      הורד קובץ 


זבחים ל''ו. דבר רע ריבה חטאת ששחטה בדרום

והתניא רבי יהודה אומר (דברים י"ז א') דבר רע ריבה כאן חטאת ששחטה בדרום וחטאת שנכנס דמה לפנים פסולה וכו' וסבר ר' יהודה חטאת ששחטה בדרום יהא חייב והתניא רבי יהודה אומר יכול חטאת ששחטה בדרום יהא חייב ת"ל לא תזבח לה' אלהיך שור ושה וגו' כל דבר רע על דבר רע אתה מחייבו ואי אתה מחייבו על חטאת ששחטה בדרום תרי תנאי אליבא דרבי יהודה.