סגור X    הדפס      הורד קובץ 


מכות ז'. סנהדרין בחוצה לארץ

סנהדרין נוהגת (בארץ ובחוצה לארץ) מנא ה"מ דתנו רבנן (במדבר ל"ה) והיו אלה לכם לחוקת משפט לדורותיכם (בתוספתא סנהדרין פ"ג וירושלמי מכות פ"א ה"ח נוסף בכל מושבותיכם) למדנו לסנהדרין שנוהגת בארץ ובחוצה לארץ א"כ מה תלמוד לומר (דברים י"ז) ב[כל] שעריך בשעריך אתה מושיב בתי דינים בכל פלך ופלך ובכל עיר ועיר ובחו"ל אתה מושיב בכל פלך ופלך ואי אתה מושיב בכל עיר ועיר.