סגור X    הדפס      הורד קובץ 


בבא מציעא ס''א: רבית קצוצה האם יוצאה בדיינין

אמר רבי אלעזר רבית קצוצה יוצאה בדיינין וכו' רבי יוחנן אמר אפילו רבית קצוצה נמי אינה יוצאה בדיינין אמר רבי יצחק מאי טעמא דרבי יוחנן דאמר קרא (יחזקאל י"ח) בנשך נתן ותרבית לקח וחי לא יחיה וכו' למיתה ניתן ולא להישבון רב אדא בר אהבה אמר אמר קרא (ויקרא כ"ה) אל תקח מאתו נשך ותרבית ויראת מאלקיך למורא ניתן ולא להשבון רבא אמר מגופיה דקרא שמיע ליה (יחזקאל י"ח) מות יומת דמיו בו יהיה הוקשו מלוי רבית לשופכי דמים מה שופכי דמים לא ניתנו להשבון וכו' אמר רב נחמן בר יצחק מאי טעמא דרבי אלעזר דאמר קרא (ויקרא כ"ה) וחי אחיך עמך אהדר ליה כי היכי דניחי ורבי יוחנן האי וחי אחיך עמך מאי עביד ליה מבעי ליה וכו' שנים שהיו מהלכין בדרך וביד אחד מהן קיתון של מים וכו' ואם שותה אחד מהן מגיע לישוב וכו' עד שבא רבי עקיבא ולימד וחי אחיך עמך חייך קודמים לחיי חבירך.