סגור X    הדפס      הורד קובץ 


בבא מציעא ס''א. למה כתב רחמנא לאו בריבית לאו באונאה

אמר רבא למה לי דכתב רחמנא לאו ברבית לאו בגזל לאו באונאה צריכי דאי כתב רחמנא לאו ברבית משום דחידוש הוא דאפילו בלוה אסרה רחמנא ואי כתב רחמנא לאו בגזל משום דבעל כרחיה אבל אונאה אימא לא.