סגור X    הדפס      הורד קובץ 


שבת ל''ד: איזהו בין השמשות (ובהסבר דברי רבי בירושלמי ריש ברכות)

ואיזהו בין השמשות משתשקע החמה כל זמן שפני מזרח מאדימין הכסיף התחתון ולא הכסיף העליון בין השמשות הכסיף העליון והשוה לתחתון זהו לילה דברי ר' יהודה. ולהלן, אמר רבה אמר רב יהודה אמר שמואל כרוך ותני איזהו בין השמשות משתשקע חמה כל זמן שפני מזרח מאדימים והכסיף התחתון ולא הכסיף העליון נמי בין השמשות הכסיף העליון והשוה לתחתון לילה ורב יוסף אמר רב יהודה אמר שמואל הכי קתני משתשקע החמה כל זמן שפני מזרח מאדימין יום הכסיף התחתון ולא הכסיף העליון בין השמשות הכסיף העליון והשוה לתחתון לילה. ואזדו לטעמייהו דאיתמר שיעור בין השמשות בכמה אמר רבה אמר רב יהודה אמר שמואל וכו' תלתא ריבעי מיל ורב יוסף אתר וכו' תרי תילתי מיל.