סגור X    הדפס      הורד קובץ 


פסחים כ''א: לא תאכל אחד איסור אכילה ואחד איסור הנאה במשמע

אמר חזקיה מנין לחמץ בפסח שאסור בהנאה שנאמר לא יאכל חמץ לא יהא בו היתר אכילה וכו' ופליגא דרבי אבהו דאמר רבי אבהו כל מקום שנאמר לא יאכל לא תאכל לא תאכלו אחד איסור אכילה ואחד איסור הנאה (משמע) [במשמע] עד שיפרט לך הכתוב כדרך שפרט לך בנבילה.
ובתוספות, ואור"י דלא יאכל ולא תאכל ילפינן מלא תאכלו אבל כי כל אוכל לא ילפינן מלא תאכלו.