סגור X    הדפס      הורד קובץ 


שבת כ''א: (מנחות ל''ו.) עד שתכלה רגל מן השוק

מצותה משתשקע החמה עד שתכלה רגל מן השוק וכו' ועד כמה א' רבה בר בר חנה א' ר' יוחנן עד דכליא ריגלא דתרמודאי.